• Váš košík je prázdny

Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU Vladimíra Kuššová Mrázová 11 Nitra 94901 IČO: 51309360 ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT Vladimíra Kuššova Tel.číslo : 0902 279532 1) O REGISTRÁCII Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie. 2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. STORNO OBJEDNÁVKY Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI: OSOBNÝ ODBER Objednávku je možné vyzdvihnúť aj osobne po predchádzajúcej dohode a po uhradení tovaru vopred na účet.   TOVAR DORUČOVANÝ Slovenskou poštou Tovar je doručovaný Slovenskou poštou. Zvyčajná doba doručenia je 2-3 pracovné dni,odo dňa pripísania eur na účet. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! Ak bol balík poškodený, pri preprave,či pri doručení,a jeho známky poškodenia obalu sú zjavné,treba nás ihneď kontaktovať. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Ceny za dopravu: Slovenská republika Pri platbe vopred na účet: Slovenská pošta doporučený list do 500 gramov = 1,8 eur Slovenská pošta doporučen list do 1000gramov = 2,5 eur Slovenská pošta doporučený list/balík od 1000 gramov a viac = 4 eura                   Dobierka: do 500 gramov 2,6 eur Dobierka: do 1000 gramov 3,40 eur Dobierka od 1000 gramou a viacej 4 eura Dobierka s možnosťou platby kartou kuriérovi 5€   Ceny za dopravu: Česká republika Pri platbe vopred na účet: Slovenská pošta do 1000 gramov 9 eur Slovenská pošta od 1000 gramou a viacej 11 eur Dobierka: nie 4) ZÁRUKA Daňový doklad zasielame e-mailom resp. Vám bude doručený v balíku spolu so zakúpeným tovarom. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. 6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV: na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,   7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU: Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite doporučene Slovenskou poštou, alebo kuriérom a odporúčame zásielku poistiť v prípade straty zásielky. AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!). 8) SPÔSOBY ÚHRADY Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. platba vopred na náš účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet. dobierka - objednaný tovar Vám zašleme Slovenskou poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. platobná karta nie je možné plaťiť platobnou kartou   9 ) REKLAMÁCIE V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.   10) VÝMENA TOVARU V prípade, že Vám veľkosť, ktorú ste si pri objednávke zvolili nesadla, je možné tovar vymeniť. O zámene veľkostí nás, prosím, informujte mailom na: info@ollo.sk , kde je potrebné uviesť číslo Vašej objednávky a veľkosť, za akú si želáte pôvodnú zameniť. Výmena nastane ,ak tovar doručíte na našu adresu a my Vám obratom zašleme správnu „inú“ Vami zvolenú veľkosť. Tovar ktorý vymieňate ,musí byť poslaný Buď Slovenskou poštou ako doporučený list, odporúčame poistiť, alebo kuriérskou prepravou. Na dobierkou výmeny neakceptujeme. Je to najrýchlejší a zároveň najpohodlnejší spôsob prepravy a výmeny pre obe strany. Za náklady za poštovné pri výmene nenesieme zodpovednosť. Náklady si zákazník platí sám. 11) REKLAMAČNÝ PORIADOK Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. AKO POSTUPOVAŤ V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu : Vladimíra Kuššová ,Mrazová 11,Nitra 94901. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu, či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru, obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujem že nakupujete u Slovenského výrobcu Ollo handričky Vaša Vladka   Obchodné podmienky sú platné od 20.1 2018 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.