• Váš košík je prázdny

Ochrana súkromia

Podmienky ochrany súkromia

 

 

Tieto Podmienky ochrany súkromia prevádzkovateľa Internetového obchodu Ollo handričky dostupného na adrese:  http://www.Ollohandričky.sk /, ktorým je Vladimíra Kuššová, so sídlom Mrázová 11Nitra 94901, IČO: 51309360 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra (ďalej len "Prevádzkovateľ'), obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracúvajú v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Ollo handričky a ich využitie v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

 

 

 

 

 

Anonymita:

 

Užívatelia, ktorí využívajú služby Internetového obchodu Ollohandričky (ďalej len "Užívateľ" alebo "Užívatelia'), zostanú anonymní, kým sami nerozhodnú inak alebo neurobia kroky v súvislosti s využitím služieb Internetového obchodu Ollohandričky, pri ktorých je potrebné sprístupniť osobné údaje oprávneným subjektom, ktoré spĺňajú požiadavky pre zoznámenie s obsahom takých osobných údajov podľa platných právnych predpisov. V takom prípade budú sprístupnené len nasledovné údaje: emailová adresa, meno a priezvisko, prípadne telefónne číslo. Informácie obsiahnuté v systémových logách (napr. IP adresa) budú Prevádzkovateľom využité pre technické účely, súvisiace so spravovaním serverov internetových stránok.

 

Zoznam subjektov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté partnerom: Slovenská pošta a.s

 

Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:

 

• meno

• priezvisko

• adresa s PSČ

 

• email

• telefón

 

 

 

Prečo, za akým účelom a na akú dobu sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o Užívateľovi?

 

Podľa účelov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu Ollohandričky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva informácie o Užívateľovi, vrátane osobných údajov, na nasledujúce účely:

 

- Spracovanie a reakcia na žiadosti, pripomienky či reklamácie urobené zo strany Užívateľa,

- Personalizácia stránok Internetového obchodu Ollohandričky, ktorý je navštevovaný či využívaný jednotlivými Užívateľmi,

- Overovanie a identifikácia povolenie prístupu k jednotlivému obsahu stránok Ollohandričky.sk , zabránenie problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť vo fungovaní Internetového obchodu Ollohandričky.

 

 

Užívateľ dáva svoj súhlas správcovi osobných údajov, tj. Prevádzkovateľovi, na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom spracovania a doručenia objednávky, evidencie zákazníkov, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Ollohandričky, tak aj pre účely stanovené v tomto odseku (ďalej len "účely'), a to na dobu nevyhnutnú na uvedené účely, resp. na dobu do písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním a zhromažďovaním zaslaným na adresu Prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu : objednavky@ollo.sk

 

 

 

Užívateľské oprávnenia v súvislosti so spracovaním osobných údajov v Internetovom obchode Ollohandričky

 

Užívateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie

a odstránenie nevyhovujúceho stavu podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné pre plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu Užívateľa, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (emailom pomocou kontaktného formulára alebo na korešpondenčnú adresu).

 

Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov užívateľov postupovať v intenciách ustanovenia § 17 v spojení s § 29 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Registrovaní Užívatelia môžu vyjadriť svoj nesúhlas na stránkach Internetového obchodu Ollohandričky na určenom mieste, ktoré je dostupné po prihlásení k účtu Užívateľa zadaním prihlasovacieho mena a hesla, alebo spôsobom vyššie uvedeným.

 

Užívateľ ako dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 

 

Registrácia v obchode Ollohandričky.sk je dobrovoľným rozhodnutím každého Užívateľa.

 

 

 

 

 

Ochrana údajov

 

 

 

Úlohou Prevádzkovateľa je zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť spôsob ochrany osobných údajov v dôsledku technologického vývoja a vývoja Internetového obchodu Ollohandričky ,  o čom bude Prevádzkovateľ Užívateľa vždy informovať na stránkach Internetového obchodu Ollohandričky.

 

 

 

 

 

Štatistika

 

 

 

Na základe informácií a údajov získaných od Užívateľov (napr. súborov cookie, systémových log, adries IP) spojených s prihlasovaním na stránky a pohybovaním sa po nich, sú tvorené súhrnné štatistické zoznamy, ktoré sa zverejňujú tretím subjektom. Štatistické zoznamy neobsahujú osobné údaje umožňujúce identifikáciu jednotlivých Užívateľov.

 

 

 

Praktické poznámky ohľadom využitia Internetového obchodu Ollohandričky

 

 

 

Ak používa Užívateľ jeden počítač spoločne s inými osobami, po ukončení využívania služieb internetového obchodu Ollohandričky , ktoré vyžadujú prihlásenie, je nevyhnutné sa vždy odhlásiť

 

z účtu Užívateľa za účelom zabránenia prezeraniu, využívania alebo zmeny obsahu, informácií alebo údajov o Užívateľovi zo strany neoprávnených osôb. Užívateľom uvedené osobné údaje a informácie sú počas registrácie na stránkach známe iba tomuto Užívateľovi

 

a Prevádzkovateľovi a osobám s ním spolupracujúcim, ktoré sú povinné uchovať tieto údaje v tajnosti. Za ich činnosti Prevádzkovateľ zodpovedá ako za svoje vlastné. Užívateľovi sa zakazuje na stránkach Internetového obchodu Ollohandričky  zverejňovať inzerciu, ponuky alebo ďalší obsah, ktorý je prístupný aj iným Užívateľom. V prípade porušenia zákazu podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ tento obsah nezverejní, ak to nebude však potrebné na základe subjektov, ktoré majú k tomuto zverejneniu podľa všeobecne platných právnych predpisov právo.

 

Užívateľ má povinnosť postupovať tak, aby jeho osobné údaje, najmä potom prístupové údaje k účtu Užívateľa, neboli sprístupnené neoprávneným osobám.

 

 

 

Užívateľ je oprávnený obrátiť sa na Prevádzkovateľa s názormi, pripomienkami či otázkami týkajúcimi sa uchovávania osobných údajov a informácií, a to pomocou kontaktného formulára alebo poštou na adresu Prevádzkovateľa s poznámkou Internetový obchod Ollohandričky.sk .

 

 

 

 

 

Vysvetlenie použitých pojmov:

 

 

 

Cookie – Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých Užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

 

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Napriek tomu cookies môžu byť nebezpečné pre ochranu súkromia. Navštívený web si totiž môže ukladať do cookies akékoľvek informácie, ktoré o návštevníkovi zistí, a môže tak postupne zisťovať záujmy konkrétneho návštevníka. Ktoré stránky navštevuje, aké informácie vyhľadáva, ako často daný web navštevuje a pod. Týchto informácií sa dá neskôr aj bez vedomia návštevníka využívať pre cielenú reklamu, štatistické vyhodnocovanie správania sa návštevníkov, a pod. Tieto informácie však možno získavať aj bez cookies, preto toto ich využitie nemôže byť považované za obzvlášť nebezpečné.

 

 

 

Log – alebo tiež žurnál je názov pre záznam alebo súbor záznamov (často súbory s príponou .log), ktoré si niektoré programy vytvárajú pre ukladanie informácií o svojej činnosti a behu. Logy slúžia pri spätnej analýze na rozpoznanie, či došlo k nejakej chybe a pokiaľ áno, potom pomáhajú určiť, k akej chybe došlo a prečo. Môžu tiež obsahovať informácie o tom, ako

 

a kým bola daná aplikácia či služba využívaná (napríklad z akej IP adresy sa pristupovalo k WWW serveru).

 

 

 

 

 

Adresa IP – je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktorá používa IP (internetový protokol). IP adresa slúži na rozlíšenie sieťových rozhraní pripojených k počítačovej sieti. Sieťovým rozhraním môže byť sieťová karta (Ethernet, Wi-Fi), IrDA port, ale môže sa jednať aj o virtuálne zariadenia (loopback, rozhranie pre virtuálny počítač a podobne). Skratka IP znamená Internet Protocol, čo je protokol, pomocou ktorého komunikujú všetky zariadenia v Internete.

 

 

 

Kontakt pre ochranu osobných údajov GDPR:

Ak máte otázky alebo nejasnosti ohľadom ochrany vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať mailom na: gdpr.Ollohandričky.sk

 

Ollohanričky.sk

Copyright 2018 © Ollohandričky.sk